Cosign Nordic AB allmänna Köpvillkor

Dessa allmänna köp- och leveransvillkor gäller såvida inte Cosign Nordic AB och Kunden träffat andra skriftliga avtal. Villkoren i nedan är gällande för samtliga leveranser som sker mellan Cosign Nordic AB och kund.
 

1. Anbud priser m.m.

Cosign Nordic är endast bunden av skriftliga avtal och offerter. Cosign Nordic AB’s offerter gäller under 30 dagar från utskriftsdatum. Eventuella ändringar i av Cosign Nordic AB’s angivna offerter gäller endast om de skriftligen bekräftats. Devalvering och valutaförändringar samt förändringar av tullar, varuskatter, acciser, andra offentliga avgifter eller förändrat kostnadsläge för Cosign Nordic AB i form av exempelvis höjda leveranspriser, leverantörspriser, löneökningar, som medför ökade kostnader för leveransens fullgörande, berättigar Cosign Nordic AB att höja angivet listpris. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt, accis eller annan offentlig avgift. Försäljning sker om inget annat avtalats i SEK. 

2. Betalning

Betalning skall ske inom trettio (30) dagar räknat från fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 11 procent samt härutöver lagstadgad påminnelseavgift med SEK 50. Cosign Nordic AB äger alltid rätt att inhämta kreditupplysning om Kunden och om det behövs begära säkerhet för betalningens fullföljande. För det fall godtagbar säkerhet inte kan lämnas, äger Cosign Nordic AB rätt att häva köpet. Alla levererade produkter är Cosign Nordic AB’s egendom till full betalning erlagts, om så inte sker äger Cosign Nordic AB rätten att återta produkterna.  

3. Leverans och frakt

Leveransvillkor är i de fall inget annat särskilt överenskommit fritt avsändaren. Vid lagerhållen vara gäller villkor fritt Cosign Nordic AB’s Fabrik/lager i Gnesta, varvid kunden debiteras enligt vid Cosign Nordic AB varje tidpunkt gällande frakttaxa. Vid ej lagerhållen vara och som skickas direkt från fabrik i Belgien och till kund gäller villkoret ”fritt Cosigns lager i Belgien”, varvid kunden debiteras enligt vid Cosign Nordic AB varje tidpunkt gällande frakttaxa.

Cosign Nordic AB ombesörjer bokning av transport med av Cosign Nordic AB avtalat transportföretag, samt ser till att ett e-postmeddelande skickas till Kunden vid transportbokningstillfället på av kunden uppgiven e-postadress till mottageran innehållande sändningsnummer för att mottagaren skall kunna spåra försändelsen.

För av Cosign Nordic AB transporterade varor tecknar Cosign Nordic AB transportförsäkring medan Kunden tecknar transportförsäkring enligt FCA. Kunden är skyldig att vid mottagande av vara, kontrollera om varan är transportskadad och omgående anmäla eventuell skada till transportören samt skriva anmärkning på fraktsedel. Skadat emballage skall sparas. Vid transport från Kunden till Cosign Nordic AB är Kunden ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

4. Ersättningsartiklar

Cosign Nordic AB AB förbehåller sig rätten att göra löpande sortimentsförändringar.  

5. Reklamationer och returer

Alla reklamationer för skadade eller felaktiga varor eller anmärkning på faktura skall göras skriftligt till Cosign Nordic AB utan dröjsmål, dock senast inom åtta (8) dagar från det att varan levererades. Felaktig vara returneras fraktfritt med av Cosign Nordic AB anvisat transportsätt inom 14 dagar, tillsammans med av Cosign Nordic AB erhållen retursedel. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för Kunden. Felaktig vara får inte skickas mot postförskott. Kund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställda produkter som är att anse som standardprodukter. efter skriftligt godkännande från Cosign Nordic AB, så kallat återköp. Vid återköp krediteras Kunden fakturerat belopp med avdrag av 20 % dock lägst SEK 500. Vid samtliga returer ska il användas en av Cosign Nordic AB tillhandahållen retursedel. Endast varor som returneras oskadade och i oöppnad originalförpackning godkänns för återköp. Returfrakt vid återköp erlägges av Kunden. Retur vid återköp skall alltid ske inom 14 dagar efter det att Cosign Nordic AB godkänt återköpet. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återköps ej. 

6. Begränsningar av skadeståndsskyldighet m.m.

Levererad vara, vilken vid leveranstidpunkten var behäftad med fel som är direkt hänförligt till material och/ eller tillverkningsfel, ersätts av Cosign Nordic AB med felfri vara. Cosign Nordic AB totala skadeståndsansvar av vad slag det vara må är alltid begränsat till den för produkten/-erna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har Kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Cosign Nordic AB sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Cosign Nordic AB skriftligen medgivit detta.

Publicerad information om av Cosign Nordic AB sålda produkter härrör i förekommande fall från Cosign Nordic AB’s olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från Cosign Nordic AB att produkten/- erna till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att produkten uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar.

Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive produkt samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att Kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning. Av Cosign Nordic AB, vid varje tillfälle lämnad användningsteknisk rådgivning, motsvarar den kunskap som Cosign Nordic AB vid varje tillfälle besitter om produkterna och produkternas användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om produkternas speciella egenskaper eller användningsområde, varför det åligger Kunden att själv testa produkternas egenskaper för slutkundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde. 

7. Leveransövervakning

Cosign Nordic AB förbehåller sig rätten att restnotera eller annullera order på vara som är slut på lager. Om varan beräknas komma in på lager inom rimlig tid, restnoteras varan varvid leverans sker snarast möjligt, utan extra kostnad för Kunden.  

8. Oförutsedda händelser

Cosign Nordic AB bär inte ansvar för ett icke-uppfyllande i händelse av orsaker utanför dess rimliga kontroll (force majeure) inkluderande bl.a. strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, valutafluktuationer, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrofer. Cosign Nordic AB skall ha rätt till en rimlig förlängning av tiden tör fullgörelse, dock, om sådan orsak skulle vara längre än 60 dagar har Kunden rätt att genom skriftlig underrättelse häva köpet utan rätt till ersättning.  

9. Övrigt

I samband med beställning från Cosign Nordic AB anger Kunden specifika företagsuppgifter m.m. Detta innebär att Kunden godkänner lagring och användning av dessa uppgifter i Cosign Nordic AB verksamhet för att fullfölja Cosign Nordic AB åtaganden mot Kunden.  

10. Tvist

Eventuell tvist skall slitas av allmän domstol enligt svensk lag.

11. Nyhetsbrev

Genom att anmäla dig till Cosign Nordic’s nyhetsbrev godkänner du att vi skickar nyheter, erbjudanden, tävlingar och kundundersökningar till dig regelbundet. Vidare samtycker du till att Cosign Nordic sparar och använder dina uppgifter/användarbeteende för att förbättra vår kundservice och skicka personliga erbjudande till dig. Du har möjlighet att när som helst säga upp nyhetsbrevet genom att klicka på länken som finns i alla nyhetsbrev. Härmed informerar Cosign Nordic alla kunder om rätten att göra invändningar enligt art 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Här kan du läsa mer om vår policy kring GDPR >

köpvillkor